Przejdź do zawartości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Nowe instrumenty sprzyjające zatrudnianiu osób bezrobotnych, w tym także w wieku 50 PLUS

Nowe instrumenty przewidziane znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Grant na telepracę
Na podstawie umowy zawartej ze starostą pracodawca albo przedsiębiorca otrzyma z Funduszu Pracy grant, w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia brutto, na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, wychowującego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Pracodawca w umowie zagwarantuje utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w wymiarze ½ etatu – w przypadku nie wywiązania się z tego warunku następowałby zwrot grantu z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego otrzymania.

Świadczenie aktywizacyjne
Świadczenie wypłacane pracodawcy przez 12 (w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia) lub 18 miesięcy (w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia) za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej  z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Pracodawca zagwarantuje dalsze zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, po okresie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, przez kolejne 6 lub 9 miesięcy. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania następowałby zwrot uzyskanych świadczeń z odsetkami ustawowymi.

Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy
O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego (w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy) będą mogły ubiegać się:

  1. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
  2. niepubliczne szkoły, niepubliczne przedszkola;
  3. żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
  4. producenci rolni będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zamieszkującymi lub mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz będącymi posiadaczami gospodarstwa rolnego lub prowadzącymi dział specjalny produkcji rolnej.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego będzie udzielana do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia i będzie podlegała oprocentowaniu na zasadach preferencyjnych. Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego będzie wynosić nie dłużej niż 3 lata.

Specjalne instrumenty sprzyjające zatrudnianiu osób w wieku 50 PLUS:

Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne w wieku 50 PLUS
W ustawie przewidziana jest możliwość przyznania przez starostę pracodawcy albo przedsiębiorcy dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego, który jednocześnie ukończył co najmniej 50 lat.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynosi maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, zaś pracodawca będzie finansował z własnych środków pozostałą część wynagrodzenia przysługującego takiemu pracownikowi. Dofinansowanie będzie przysługiwało przez okres:

  • 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnych, którzy ukończyli 50 lat, a nie ukończyli 60 lat,
  • 24 miesiące w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat.

Pracodawca w umowie będzie musiał zagwarantować zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu refundacji przez okres równy co najmniej połowie okresu refundacji, czyli odpowiednio 6 i 12 miesięcy, pod rygorem zwrotu całości udzielonej pomocy z odsetkami ustawowymi.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
KFS zostanie utworzony ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kształcenia i szkolenia pracowników w wieku 45 lat i więcej. Fundusz zastąpi istniejące do tej pory rozwiązania w tym zakresie.

W pierwszym etapie Fundusz będzie ułatwiał pracownikom 45+ dostosowanie kompetencji do zmian społeczno-gospodarczych, a tym samym pomoże im utrzymać miejsca pracy.

W dalszym etapie – KFS zapewni wsparcie innym grupom osób dorosłych. Na wniosek pracodawcy na podstawie umowy starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wkład własny pracodawców wyniesie 20% kosztów wydatkowanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników, z wyjątkiem mikro-przedsiębiorstw, które zwolnione będą z wkładu własnego.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron