Перейти к содержимому

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Публикатор Публикатор

Назад

Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy

Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy

Celem diagnozy był opis i ocena sytuacji kobiet i mężczyzn w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce, w tym ocena roli instytucji wspierających aktywność zawodową tych osób. Badanie to koncentrowało się na zagadnieniach związanych z sytuacją zawodową osób w wieku 45+, badaniem objęto także pracodawców, powiatowe urzędy pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, jednostki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe.

„Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn w wieku 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy” przygotowany pod redakcją  E. Kryńskiej, J. Krzyszkowskiego, B. Urbaniak i J. Wiktorowicz, ukazał się w 2013 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją.

Wersja polska:

Wersja angielska:


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента