Перейти к содержимому
Назад

Dofinansowanie do kursów i szkoleń dla pracowników 50+

Jestem przedsiębiorcą, który zatrudnia osoby po 50. roku życia. Czy są też dofinansowania do kursów i szkoleń dla pracowników po 50. roku życia? Na co może jeszcze liczyć pracodawca zatrudniając osoby 50+?

Pracodawca może też skorzystać z dofinansowania kursów i szkoleń zawodowych organizowanych dla pracowników w wieku 50 plus z tzw. funduszu szkoleniowego (założonego na odrębnym koncie z przeznaczeniem na szkolenia). Wysokość dofinansowania może sięgać nawet 80% kosztów szkolenia – o 30% procent więcej niż w przypadku innych kategorii. Warunki korzystania z dofinansowania reguluje art. 69 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ponadto, pracodawca, który zatrudnia osoby bezrobotne w wieku 50+ jest czasowo tj. przez okres 12 miesięcy, zwolniony z opłat na Fundusze Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku każdego zatrudnianego pracownika. W przypadku zatrudniania osób, które skończyły 55 lub 60 lat (odpowiednio dla kobiet i mężczyzn) zwolnienie to jest bezterminowe i przysługuje zarówno w przypadku obecnych pracowników, jak i osób nowo zatrudnionych. 

Kolejnym instrumentem wspierającym pracodawców zatrudniających osoby po 50. roku życia jest skrócenie okresu opłacania urlopu chorobowego. W przypadku pracowników młodszych pracodawca za czas choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną jest zobowiązany wypłacać pracownikowi 80% wynagrodzenia przez okres 33 dni, w przypadku osób w wieku 50 i więcej lat – przez okres 14 dni.

Pracodawcy zainteresowani rozwojem swoich pracowników mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy doradcy zawodowego i uzyskać indywidualne porady zawodowe, udzielane z zachowaniem zasady poufności i ochrony danych. W szczególności doradca może dokonać analizy kompetencji pracowników w dojrzałym wieku i zaproponować szkolenia dla uzupełnienia luk kwalifikacyjnych lub wskazać takie kompetencje, które nadają się do przeniesienia do nowych warunków oraz określić wymagania, które powinny spełniać nowe stanowiska pracy lepiej dostosowane do możliwości osób dojrzałych. Urzędy pracy udzielają bezpłatnie zainteresowanym pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy.


Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014